ANF

950 57 480

post@aureforum.no


Meny

Krav til søknader

Søknader må inneholde:

Søknader må sendes inn før prosjekt/investering/kurs påbegynnes
Beskrivelse av prosjekt/investering/kurs

Navn på søker/firma

Kontaktperson

Ansvarlig for prosjektet

Telefon

Bankgironr.

Organisasjonsnummer

Prosjektets/investeringens/kursets totalkostnad (spesifisert)

Finansieringsplan

Beskrivelse av målsetningen med prosjektet/investeringen/kurset

Beskrivelse av strategi for realisering av målsetning med prosjektet

Tidsramme for prosjektet

I tillegg bør en oppgi:

E-post adresse

Telefax

Mobilnr. til kontakt- eller ansvarlig person