ANF

950 57 480

post@aureforum.no


Meny

Vedtekter


VEDTEKTER

FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM STØTTE TIL KOMPETANSETILTAK, INVESTERINGSTILTAK OG TILTAK FOR NYSKAPENDE NÆRINGSUTVIKLING
Rev. 28.04.2008

Vedtektene skal regulere tildeling av støtte fra næringsretta utviklingsmidler som gis som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Plangruppa avgjør hvert år hvor stor del av tilførte midler som skal gå til de forskjellige tiltaksområdene som reguleres av disse vedtektene.

Plangruppa vil legge stor vekt på Fylkets uttalelse i ”Handlingsplan næringsretta utviklingstiltak – kompensasjon økt arbeidsgiveravgift, MØRE OG ROMSDAL” under Innleiing: ” Midla skal i størst mogleg grad tilbakeførast ”krone for krone” til dei distrikt og bedrifter som vert råka av avgiftsauken”.Kompetansetiltak:

1. Det kan gis støtte til kurs og kompetansetiltak som gir økt kompetanse eller vedlikeholder kompetanse.

2. Det kan søkes om støtte til kostnader forbundet med kompetansetiltaket, så som kursavgift, reise og opphold. Dette gjelder også investeringer som er en forutsetning for eller hører naturlig sammen med kompetansetiltaket.
Det gis ikke støtte til lønnskostnader ved kursdeltakelse eller implementering av kompetansetiltak i bedriften.

3. Kurs og kompetansetiltak kan støttes med inntil 60 % av kostnadene for bedrifter som har vært direkte berørt av økt arbeidsgiveravgift, og inntil 50 % for øvrige bedrifter. Det kan gis støtte også i de tilfeller hvor andre institusjoner støtter finansielt. Dette vurderes av plangruppa i hvert enkelt tilfelle. Ingen prosjekt skal kunne dobbelfinansieres.


Investeringstiltak:

4. Det kan gis støtte til investeringstiltak som bedrer sikkerhet, effektivitet og/eller konkurransekraft.

5. Det kan gis støtte til varige driftsmidler og driftstilbehør.

6. Det kan gis støtte med inntil 35 % av totalkostnadene for bedrifter som har vært direkte berørt av økt arbeidsgiveravgift, og inntil 25 % for øvrige bedrifter.


Nyskapende næringsutvikling:

7. Det kan gis støtte til prosjekter og tiltak som kan forventes å føre til næringsutvikling. Støtten som gis skal bidra til å utvikle nye ideer og prosjekt som skal føre til langsiktig nærings- og samfunnsutvikling uavhengig av bransje.

8. Støtten er tenkt gitt som en starthjelp og kan gis til enkeltbedrifter, organisasjoner eller sammenslutninger av forskjellige interessenter.


Alle tiltak:

9. Det kan gis støtte til alle bedrifter hjemmehørende i ”nye” Aure, primært de som betaler arbeidsgiveravgift.

10. Søknaden skal beskrive kompetansetiltaket samt inneholde budsjett og finansieringsplan.

11. Innvilgede tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumenterte kostnader. Det kan søkes om forskuddsvis delutbetaling når det foreligger særlige grunner.

12. Tilbudet bortfaller dersom tilskuddsmottaker søker gjeldsforhandlinger, går konkurs eller virksomheten opphører før tilskuddet er utbetalt.

13. Det kan søkes om støtte hele året og søknadene som kommer inn blir behandlet fortløpende.

14. Tilsagn om støtte kan gis så langt som fondet rekker.

15. Endringer av vedtektene kan foretas av den lokale plangruppa.